Privacyverklaring Burwinkel Finance

Als (potentiele) klant van Burwinkel Finance stellen wij u op de hoogte van de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wanneer u onze website bezoekt en/of via e-mailverkeer, aanvraag- en contactformulieren verstuurd verzamelen wij automatisch gegevens van u. Deze informatie is noodzakelijk om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen en ter beoordeling van risico’s en voor het opmaken van een overeenkomst.

Langs deze weg stellen wij u op de hoogte van de belangrijkste punten waarmee wij tijdens de aanvraag en het tot stand komen van de overeenkomst, gedurende de looptijd van de overeenkomst omgaan met uw persoonsgegevens. Wij respecteren en waarborgen uw privacy door het naleven van de Algemene Verordening Gedragsbescherming.

Gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het geven van informatie over producten en diensten van Burwinkel Finance en van de met haar samenwerkende partijen.

Burwinkel Finance verwerkt uw informatie voor onderstaande doeleinden;

 • Banken
 • Leasemaatschappijen
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Financieringsmaatschappijen

Uw gegevens zijn bedoeld ter beoordeling van de door ons aangeboden diensten en het laten afwikkelen van betalingsverkeer.

Via het formulier  offerte aanvraag, op de website van Burwinkel Finance, kunt u een aanvraag aanbieden of informatie aanvragen omtrent een door u uitgekozen object. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens;

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KVK nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Merk en type auto
 • Bouwjaar auto
 • Kenteken auto
 • Aanschafwaarde auto
 • Looptijd van de overeenkomst
 • Te financieren bedrag
 • Slottermijn
 • Termijnbedrag van de overeenkomst

Doeleinden

Bovenstaande informatie is nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Uw persoonsgegevens worden voor een aanbieding of contractaanvraag aan wederpartijen ter beschikking gesteld. Wij bewaren deze informatie tot het moment dat wij tot een overeenkomst zijn gekomen of een annulering van u hebben ontvangen en aansluitend daarop de looptijd van de overeenkomst of een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijnen kunnen wij belangrijke informatie over uw overeenkomst met u delen. Burwinkel Finance werkt met AFM geregistreerde financieringsmaatschappijen  waar AVG verwerkingsovereenkomsten voor zijn opgesteld om uw privacy te waarborgen. Burwinkel Finance is uitsluitend verantwoordelijk voor haar eigen verwerking van persoonsgegevens.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden die geen verwerker, wederpartij, dochtermaatschappij of anderszins gerelateerd zijn aan Burwinkel Finance.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door ons minimaal gedurende de looptijd van een overeenkomst bewaard. Dit om de wettelijke zorgplicht goed uit te kunnen voeren. Wanneer uw financieringsaanvraag niet leidt tot een overeenkomst worden de door u aangeleverde persoonsgegevens 1 jaar door Burwinkel Finance bewaard. Wanneer wij constateren dat uw gegevens zijn verouderd zijn zullen wij deze eveneens verwijderen. Tevens kunt u zelf verzoeken om uw gegevens te verwijderen.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens te verlenen die Burwinkel Finance heeft verwerkt. Wij zullen u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een overzicht van uw persoonsgegevens doen toekomen.

Wanneer u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten kunt u ons verzoeken deze te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Vraag voor een verzoek of klacht ons klachtenformulier Persoonsgegevens aan. Zend hierbij zoveel mogelijk informatie mee omtrent uw klacht.

Websites van derden

De Privacyverklaring van Burwinkel Finance is niet van toepassing op websites van derden die via de website van Burwinkel Finance (via links of anderszins) kunnen worden bezocht.

Beveiliging

Burwinkel Finance neemt de bescherming van uw persoonsgegevens erg serieus. Wij hebben alle passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en zo uw persoonsgegevens veilig te stellen.

Slotbepaling

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring van Burwinkel Finance of de wijze waarop Burwinkel Finance uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer 035 524 7708 of per mail info@burwinkelfinance.nl . Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten dan kunt u dit ook aan ons doorgeven via bovenstaand mailadres of telefoonnummer.

Aanpassingen Privacyverklaring

Burwinkel Finance behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Voor de laatste versie verwijzen wij u naar de website www.burwinkelfinance.nl . Zo bent u altijd op de hoogte van wijzigingen.